Regulamin

REGULAMIN

serwisu internetowego www.bimanago.com

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi polegającej na udostępnianiu Klientowi do korzystania aplikacji BImanago zainstalowanej na platformie bimanago.pl. Postanowienia Regulaminu określają w szczególności sposób zamówienia i korzystania z Usługi oraz dokonywania płatności (rozliczenie miesięczne lub roczne), prawa i obowiązki Stron oraz informacje o charakterze porządkowym.

2. Klientem może być wyłącznie przedsiębiorca.

3. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem przed zamówieniem Usługi, akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Na żądanie Klienta Usługodawca dostarczy Klientowi Regulamin w aktualnie obowiązującym brzmieniu, pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji.

4. W ramach Usługi Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi dostępu do aplikacji BImanago dla liczby użytkowników (do odpowiedniej ilości pracowników) w zakresie określonym w zamówieniu (w formularzu rejestracyjnym) oraz do przechowywania na platformie BImanago danych Klienta wprowadzonych przez niego do aplikacji BImanago.

5. Usługodawca nie gwarantuje spełnienia oczekiwań Klienta w zastosowaniu aplikacji w prowadzonej przez niego działalności. W interesie Klienta leży uprzednie zapoznanie się z możliwościami i sposobem funkcjonowania aplikacji BImanago w wersji demonstracyjnej. Usługodawca zastrzega, że aplikacja BImanago jest udostępniana Klientowi „as it is”, czyli taką, jaka jest; Usługodawca nie dostosowuje aplikacji BImanago do konkretnych potrzeb Klienta, a proces rozwoju i aktualizowania aplikacji BImanago uzależniony jest od polityki
w zakresie organizacji produkcji stosowanej przez Usługodawcę, kształtowanej na bieżąco na podstawie dyskrecjonalnych decyzji Usługodawcy.

6. Domena internetowa www.bimanago.com należy do spółki: RnD.Aero Sp. z o. o.

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Warszawska 55, 35-205 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000711668, NIP: 5170386047, REGON: 36908193000000, adres poczty elektronicznej: pomoc@bimanago.pl. Spółka zwana jest dalej Usługodawcą.

7. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, banerów i zdjęć zamieszczanych w Serwisie należą do Usługodawcy.

8. Do korzystania z Serwisu w tym przeglądania jego zawartości, zakładania Konta Klienta
i zakupu Usług tj. Moduł Analiza Biznesowa – Lite, Manager, Expert oraz Moduł Ewidencja oraz prowadzenia korespondencji niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome i Safari z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies. Strona internetowa Serwisu automatycznie dopasowuje rozdzielczość wyświetlania do ekranu komputera użytkownika. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies. Informacja o typach plików cookies i celach, w jakich są one wykorzystywane zawarta jest w Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

9. Dla skutecznego zawarcia umowy na świadczenie Usług przez Klienta niezbędnym jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień. Klient akceptuje niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu przy użyciu stosownego formularza podczas Rejestracji. Akceptacja Regulaminu przez Klienta oznacza akceptację zasad świadczenia Usług z niego wynikających oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

10. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności i Polityce Cookies dostępnej na stronie www.bimanago.com.

§ 2 Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Usługodawca – firma RnD.Aero Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Warszawska 55, 35-205 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000711668, NIP: 5170386047, REGON: 36908193000000, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 PLN (w pełni opłacony);

Klient – przedsiębiorca (osoba fizyczna, w tym wspólnicy spółki cywilnej, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą), który dokonuje zamówienia Usługi w celu korzystania z niej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Wobec tego postanowienia niniejszego Regulaminu nie będą miały zastosowania do Przedsiębiorców na prawach Konsumenta;

Użytkownik – osoba fizyczna wykonująca na rzecz Klienta pracę na podstawie umowy
o pracę lub umowy cywilnoprawnej, posiadająca indywidualne hasło, korzystająca z aplikacji w ramach Usługi;

Administrator – użytkownik, posiadający umocowanie do zarządzania (w imieniu Klienta) Usługą w zakresie konfiguracji i bieżącej obsługi, w tym zmiany zakresu świadczonej Usługi, w szczególności zwiększania lub zmniejszania liczby użytkowników, udostępnianych modułów itp.;

Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta polegająca na udostępnianiu Klientowi przez Usługodawcę po zalogowaniu aplikacji online zainstalowanej na platformie bimanago.pl;

Aplikacja BImanago – oprogramowanie BImanago, które może być obsługiwane zarówno na komputerze, jak i na smartfonie w formie aplikacji, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują Usługodawcy, zainstalowane na platformie Online i udostępniane zdalnie Klientowi w ramach Usługi za pośrednictwem strony www.bimanago.pl, po zalogowaniu się,
w tym:

a) Analiza Biznesowa – Lite; Manager; Expert,

b) Ewidencja Korespondencji.

Aplikacja BImanago może być udostępniana przez Usługodawcę w wariantach różniących się zakresem funkcjonalnym i wysokością opłat należnych za Usługę. Aktualną ofertę dostępnych wariantów aplikacji BImanago zawiera cennik. Opisy zakresu funkcjonalnego poszczególnych wariantów aplikacji BImanago dostępne są na stronie www.bimanago.com;

Platforma www.bimanago.pl – infrastruktura techniczna (sprzęt, w tym serwery, oprogramowanie firm trzecich, w tym systemy operacyjne, inne wyposażenie techniczne, w tym łącza po stronie Usługodawcy), na której zainstalowana jest aplikacja, zapewniana, utrzymywana i administrowana przez Usługodawcę w ramach Usługi;

Formularz rejestracyjny – formularz dostępny na stronie internetowej Usługodawcy, umożliwiający zamówienie i zarejestrowanie Usługi, w tym określenie jej parametrów (np. moduł Analiza biznesowa: Lite, Manager lub Expert oraz wybór ilości pracowników – przedział od 1 pracownika do 501+);

Umowa – porozumienie pomiędzy Usługodawcą a Klientem, na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi, a Klient do wnoszenia opłat za korzystanie z Usługi; warunki Umowy określa niniejszy Regulamin;

Konto Usługi – elektroniczne konto (adres internetowy) zakładane indywidualnie dla Klienta w platformie BImanago online na potrzeby dostępu do danej aplikacji (modułu) udostępnianego w ramach Usługi. Konto Użytkownika założone na platformie internetowej https://bimanago.com/rejestracja, a dostępne pod adresem https://nazwa_konta.bimanago.pl, gdzie nazwa_konta to ustawiona przez Użytkownika podczas rejestracji nazwa konta – umożliwiające dostęp do zamówionych i zakupionych Usług zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, który Użytkownik jest zobowiązany zaakceptować podczas rejestracji Konta.

Dane uwierzytelniające – indywidualne dane pozwalające użytkownikowi na dostęp do Usługi, w tym:

a) login – nadawane Klientowi w procesie rejestracji indywidualne oznaczenie Klienta, wykorzystywane przy korzystaniu z Usługi, w tym w szczególności w celu uzyskania dostępu do aplikacji (zalogowania do aplikacji);

b) hasło – stworzony przez użytkownika indywidualny i niepowtarzalny ciąg znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do korzystania z Usługi;

13) Strona internetowa Usługodawcy / Serwis internetowy – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem: https://bimanago.com, prezentująca informacje związane
z Usługą i umożliwiająca zamówienie Usługi (w tym dokonanie rejestracji – wypełnienie formularza rejestracyjnego);

Strona internetowa Usługi – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, na której udostępniana jest Usługa – https://bimanago.pl;

Okres rozliczeniowy – okres świadczenia Usługi, za który należna jest opłata jednostkowa określona w Cenniku, wynoszący miesiąc kalendarzowy (rozliczenie miesięczne) lub rok (rozliczenie roczne);

Cennik – publikowana na stronie internetowej Usługodawcy informacja o aktualnej wysokości opłat należnych za Usługę; zmiana Cennika stanowi zmianę Regulaminu;

Operator płatnościPayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Godziny robocze – godziny pomiędzy 8:00 a 16:00 w dni robocze.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną – Konto Klienta

1. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Usługodawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy z Usługodawca drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny netto zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.

W tym celu Usługodawca świadczy na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć.

2. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.

3. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem konta oraz link aktywacyjny. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać.

4. Utworzenie indywidualnego Konta jest konieczne do korzystania z Aplikacji BImanago (złożenia Zamówienia).

5. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną w tym zakresie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

6. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Konta, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

8. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Konta.

9. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.

10. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta z Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Usługodawcy, kopiuje Usługi Usługodawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Usługodawcy, podaje Usługodawcy dane niezgodne
z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.

11. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych – Konta Klienta w drodze porozumienia stron w każdym czasie.

12. Klient może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych – Konta Klienta w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.

13. Wskutek usunięcia Konta przez Usługodawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.

14. W celu usunięcia Konta, Klient może samodzielnie skasować istniejące Konto lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą drogą elektroniczną.

15. Usługodawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Usług Aplikacji, również tych, które zamówił.

§ 4 Złożenie zamówienia na Aplikację, zawarcie umowy, rozpoczęcie świadczenia usług Aplikacji BImanago

1. Klient może korzystać z Usługi Konta lub Usługi Aplikacji wyłącznie na potrzeby i w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

2. Zamówienie Usługi Aplikacji przez Klienta następuje poprzez utworzenie konta i w tym celu wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy oraz potwierdzenie przez Klienta zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację w formie elektronicznej (tj. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym). W formularzu rejestracyjnym Klient podaje dane go identyfikujące tj. nazwa firmy, NIP, nazwę konta, imię i nazwisko administratora, adres e-mail, numer telefonu, a także zaznacza możliwość kontaktu za pośrednictwem (do wyboru: kontakt sms, kontakt e-mail (obowiązkowo) oraz kontakt telefoniczny). Wypełnienie formularza rejestracyjnego z zastrzeżeniem ust. 11 pozwala Klientowi na dostęp do BImanago w wersji testowej, której moduły są dostępne dla Klienta przez okres 14 dni.

3. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych jego danych. Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wprowadzonych danych oraz odmowy rejestracji Usługi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ww. danych. Po wypełnieniu formularzu rejestracyjnego w celu założenia konta Usługodawca dostarczy Klientowi, pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, informację – instrukcję jak aktywować konto, zaś w kolejnym e-mailu zostanie nadany Klientowi login, jak również link, dzięki któremu będzie można aktywować konto do zapisania na urządzeniu klienta, umożliwiające dostęp do Usługi Konta oraz Usługi Aplikacji.

4. Przyjęcie przez Usługodawcę zamówienia na świadczenie Usługi – Konta następuje po poprawnym wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego, potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji w formie elektronicznej (tj. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym). Przyjęcie przez Usługodawcę zamówienia następuje poprzez potwierdzenie zamówienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Klienta. Usługodawca dołoży starań, aby przyjęcie przez niego zamówienia na świadczenie Usługi – Konta nastąpiło nie później niż w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta zamówienia zgodnie z ust. 2.

5. Umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi Konta zostaje zawarta w dniu przyjęcia przez Usługodawcę zamówienia zgodnie z ust. 4.

6. Po założeniu konta Klient ma możliwość złożenia zamówienia Aplikacji, w tym wyboru rodzaju i wariantu aplikacji BImanago, spośród modułu Analiza Biznesowa i/lub Ewidencja Korespondencji, który ma być udostępniany Klientowi w ramach Usługi, liczbę użytkowników (podając liczbę pracowników). Klient może dokonać wyboru wariantu aplikacji BImanago wyłącznie w odniesieniu do wszystkich użytkowników danej aplikacji BImanago. Przyjęcie przez Usługodawcę zamówienia następuje poprzez potwierdzenie zamówienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Klienta. Usługodawca dołoży starań, aby przyjęcie przez niego zamówienia na świadczenie Usługi nastąpiło nie później niż w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta zamówienia za pośrednictwem swojego konta.

7. Rozpoczęcie świadczenia Usługi (tj. udostępnienie aplikacji BImanago określonej w zamówieniu dla wskazanej tam liczby użytkowników) następuje w dniu przyjęcia przez Usługodawcę zamówienia zgodnie z ust. 6.

8. Klient posiadający zawartą Umowę może w ramach tej samej Usługi dokonywać:

1) zwiększenia zakresu Usługi poprzez dodanie kolejnych aplikacji BImanago (odpowiednich modułów), które będą udostępniane w ramach Usługi lub też

2) zwiększenia zakresu ilości użytkowników lub też

3) zmiany wariantu posiadanej już aplikacji BImanago.

9. Rejestracja kolejnej aplikacji lub użytkownika (i rozpoczęcie świadczenia Usługi w zwiększonym zakresie) jak też zmiana wariantu aplikacji BImanago odbywa się na zasadach analogicznych jak przy pierwszym zamawianiu Usługi, przy czym Klient nie wypełnia swoich danych w formularzu rejestracyjnym, a jedynie wypełnia dane dotyczące zamówienia kolejnej aplikacji BImanago lub użytkowników lub też zmiany wariantu aplikacji BImanago. Ponadto, zamówienie kolejnej aplikacji BImanago lub zwiększenia liczby użytkowników uprawnionych do korzystania z aplikacji BImanago oraz zmiana wariantu aplikacji BImanago mogą być dokonywane za pośrednictwem konta lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy pomoc@bimanago.com.

10. Zmiana wariantu aplikacji BImanago może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wszystkich użytkowników danej aplikacji BImanago. Usługodawca dołoży starań, aby zmiana wariantu z tańszego (niższego) na droższy (wyższy) nastąpiła nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta zamówienia zgodnie z ust. 6. Zmiana wariantu z droższego (wyższego) na tańszy (niższy) następować będzie począwszy od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym Klient złożył zamówienie zgodnie z ust. 6.

11. Przed zamówieniem Usługi Klient ma możliwość używania aplikacji BImanago w wersji demonstracyjnej (z wykorzystaniem bazy testowej) przez okres 14 dni wyłącznie w celu zapoznania się z zakresem funkcjonalnym i sposobem działania aplikacji BImanago. Aplikacja BImanago w wersji demonstracyjnej nie może być używana dla celów komercyjnych (tj. produkcyjnego korzystania z aplikacji BImanago na potrzeby działalności gospodarczej lub statutowej prowadzonej przez Klienta), innych niż testowe.

§ 5 Warunki świadczenia usługi

1. W celu korzystania z Usługi przez Klienta konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

1) posiadanie urządzenia komputerowego z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP SP3 (lub nowsza wersja),

2) posiadanie dostępu do Internetu gwarantującego nieprzerwany dostęp do aplikacji BImanago podczas korzystania z niej,

3) BImanago jest oprogramowaniem, które może być obsługiwane zarówno na komputerze, jak i na smartfonie w formie aplikacji. Ze względu na charakter oprogramowania, komputerowa wersja BImanago obsługiwana jest w przeglądarce internetowej, dlatego w przypadku komputerów PC nie trzeba instalować żadnego dodatkowego programu.

2. Korzystanie z Usługi przez Klienta wymaga każdorazowego połączenia się z platformą BImanago online (z kontem Usługi) oraz podania loginu i hasła przed każdorazowym zalogowaniem się do aplikacji BImanago za pośrednictwem strony https://bimanago.pl

3. Usługodawca oświadcza, że Usługa oferowana jest i świadczona w modelu SaaS (Software as a Service), co oznacza, iż aplikacja BImanago (i inne oprogramowanie firm trzecich) jest zainstalowana i utrzymywana w całości w ramach infrastruktury Usługodawcy (platformie BImanago). Klient nie nabywa żadnych praw do aplikacji BImanago ani innego oprogramowania firm trzecich udostępnianych w ramach Usługi.

4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Klient nie może instalować na BImanago platformie online żadnego zewnętrznego oprogramowania (tj. oprogramowania innego niż udostępniane przez Usługodawcę w ramach Usługi).

5. W przypadku, gdy Klient w związku z korzystaniem z aplikacji BImanago w ramach Usługi chce zainstalować na platformie BImanago i korzystać z zewnętrznego oprogramowania (możliwego do zainstalowania jako dodatek do aplikacji BImanago), w postaci np. plików wykonywalnych exe, skryptów BAT, VBS, PS, itp., Klient zobowiązany jest w pierwszej kolejności dostarczyć Usługodawcy dokumentację takiego oprogramowania w celu dokonania przez Usługodawcę oceny możliwości jego wykorzystania w ramach Usługi świadczonej przez Usługodawcę (w tym jego wpływu na bezpieczeństwo wykonywania Usługi). Usługodawca może odmówić wyrażenia zgody na zainstalowanie takiego oprogramowania zewnętrznego jeżeli uzna, że może to mieć negatywny wpływ na jakość lub bezpieczeństwo świadczonej przez Usługodawcę Usługi.

6. Wszelkie dane wprowadzane do aplikacji BImanago przez użytkowników w ramach Usługi stanowią własność Klienta.

§ 6 Prawa i obowiązki Usługodawcy i jego odpowiedzialność

1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi nieprzerwanego dostępu do aplikacji BImanago dostępnej na platformie www.bimanago.pl/.

2. Usługodawca umożliwi Klientowi korzystanie z usług wsparcia technicznego dla Usługi. Wsparcie techniczne polega na udzielaniu przez Usługodawcę (za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem pomoc@bimanago.com i telefonicznie pod numerem podanym na stronie – porad i wyjaśnień z zakresu funkcjonowania Usługi (w tym dotyczących zakresu funkcjonalnego i sposobu działania aplikacji BImanago, pomocy w rozwiązywaniu problemów uniemożliwiających korzystanie z aplikacji BImanago, itp.). Wsparcie techniczne świadczone jest jedynie na rzecz administratorów podanych w formularzu rejestracyjnym
w dni robocze w godzinach roboczych.

3. W ramach Usługi Usługodawca zapewnia wykonywanie kopii bezpieczeństwa (backup’ów) danych zgromadzonych w bazie danych aplikacji BImanago; kopie danych wykonywane będą w cyklu jednodniowym (tj. na koniec każdego dnia roboczego) i obejmować będą dane z ostatnich siedmiu dni, a dodatkowo wykonywana będzie kopia danych według stanu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Ww. kopie danych wykonywane będą w dni robocze w godzinach pomiędzy 0:00 a 6:00. Usługodawca zapewnia, w okresie świadczenia Usługi, przechowanie na bieżąco ostatniej wykonanej kopii danych jednodniowej i ostatniej wykonanej kopii danych z miesiąca kalendarzowego.

4. Usługodawca oświadcza, że wszelkie dane przechowywane na platformie BImanago Online, wprowadzone przez Klienta w ramach korzystania z Usługi, będą chronione przez zabezpieczenie przed ingerencją z zewnątrz, jak również nieuprawnionym dostępem wewnętrznym (tj. nieuprawnionych pracowników Usługodawcy). Ww. dane przechowywane będą na serwerach wyposażonych w profesjonalne systemy podtrzymywania napięcia oraz
w celu dodatkowego zabezpieczenia przed utratą danych – tworzone będą i przechowywane przez Usługodawcę kopie bezpieczeństwa (backup’y) danych zgromadzonych na tych serwerach – na zasadach określonych w ust. 3.

5. Usługodawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywał dla własnych potrzeb danych wprowadzonych przez Klienta do aplikacji BImanago, z zastrzeżeniem przetwarzania danych osobowych zgodnie z § 11. Udostępnienie danych zgromadzonych w aplikacji BImanago innemu niż Klient podmiotowi może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Klienta lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na żądanie odpowiednich władz itd. zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce prywatności.

6. Dodatkowe usługi związane z Usługą, nieopisane w Regulaminie, mogą być świadczone przez Usługodawcę na odrębne, pisemne zlecenie Klienta, po uprzednim uzgodnieniu zakresu tych usług, terminu ich wykonania oraz wynagrodzenia należnego Usługodawcy
z tego tytułu. Za wykonanie usług dodatkowych Usługodawca pobierał będzie dodatkowe wynagrodzenie obliczone przy zastosowaniu stawki godzinowej (za godzinę pracy pracowników Usługodawcy) wskazanej w Cenniku. Klient oświadcza, że osobą upoważnioną, w jego imieniu, do zlecenia usług dodatkowych jest administrator wskazany w formularzu rejestracyjnym

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnego rozwoju i modyfikacji działania Usługi i funkcjonalności oferowanych w ramach Usługi aplikacji BImanago; o wprowadzeniu takich zmian Usługodawca w miarę możliwości będzie informował Klienta pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy rejestracji.

8. Usługodawca dołoży wszelkich starań by Usługa działała w sposób ciągły i niezakłócony. Jednakże Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czasowych przerw w działaniu Usługi w celach konserwacyjnych, naprawczych, a w szczególności w celach aktualizacji i rozbudowy Usługi – o ile te zadania takiej przerwy wymagają. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by poinformować Klienta ze stosownym wyprzedzeniem – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji – o ewentualnych przerwach w działaniu Usługi. Ponadto, o planowanych pracach konserwacyjnych i innych, Usługodawca informował będzie Klienta w postaci komunikatów w koncie Usługi, wyświetlanych po zalogowaniu się użytkownika do aplikacji BImanago.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędnej konfiguracji Usługi przez Klienta.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania Usługi w przypadkach stwierdzenia naruszenia warunków Regulaminu lub przepisów prawa polskiego, a także w przypadku stwierdzenia działania na szkodę Usługodawcy; w takim przypadku opłaty za usługę uiszczone już przez Klienta nie podlegają zwrotowi.

11. W przypadku nienależytego wykonania Usługi polegającego na braku dostępu do aplikacji

BImanago, wynikającego z wyłącznej winy Usługodawcy, Klientowi przysługuje prawo do żądania kary umownej w wysokości 1% miesięcznej opłaty netto za Usługę, należnej od Klienta w miesiącu (po uprzednim wezwaniu do jej zapłaty przez Klienta, przy czym termin zapłaty określony w wezwaniu nie może być krótszy niż 7 dni), w którym należna jest kara – za każde pełne 8 godzin roboczych, w których aplikacja BImanago nie była dostępna dla Klienta. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim może być naliczona, o ile brak dostępu do aplikacji BImanago trwał nieprzerwanie co najmniej 8 kolejnych godzin roboczych.

12. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi ze wszystkich tytułów (w tym za utratę danych) jest ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych przez Klienta, przy czym łączna odpowiedzialność Usługodawcy z tego tytułu nie może przekroczyć sześciokrotności miesięcznej opłaty za Usługę netto w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia Umowy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

1) problemami telekomunikacyjnymi,

2) niedziałaniem albo wadliwym działaniem oprogramowania firm trzecich, w tym działaniem wirusów komputerowych,

3) niewłaściwą konfiguracją Usługi po stronie Klienta,

4) wadami sprzętu komputerowego Klienta,

5) brakiem lub przerwami w dostępie do Internetu po stronie Klienta,

6) nieprawidłową obsługą aplikacji przez użytkowników,

7) błędami lub brakami w danych wprowadzonych do aplikacji przez klienta,

8) ingerencją w aplikację BImanago lub bazy danych przez osoby nieuprawnione (chyba, że nastąpiło to z winy Usługodawcy), w szczególności powstałą w związku z udostępnieniem przez Klienta osobom nieuprawnionym danych kont Usługi lub danych uwierzytelniających lub też brakiem u Klienta odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem ww. danych,

9) oraz innymi okolicznościami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

13. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek korzyści, które Klient mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych Klientowi z winy umyślnej Usługodawcy. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Usługi, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

14. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

§ 7 Prawa i obowiązki Klienta

1. Klient jest uprawniony do korzystania z Usługi wyłącznie w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz wszelkimi instrukcjami i dokumentacjami udostępnionymi mu ewentualnie przez Usługodawcę.
W szczególności Klient zobowiązany jest do terminowej zapłaty opłat za korzystanie z Usługi.

2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego przedsiębiorstwa, a w szczególności danych firmy oraz danych adresowych. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Usługodawcy.

3. Wszelkie dane wprowadzone przez Klienta do aplikacji BImanago w ramach korzystania z Usługi stanowią własność Klienta i ponosi on za nie pełną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych wprowadzanych przez Klienta w ramach korzystania z Usługi. Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania do aplikacji BImanago danych o charakterze bezprawnym.

4. Klient nie ma prawa, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy:

1) udostępniać aplikacji BImanago (w tym jej dokumentacji) osobom trzecim do używania pod jakimkolwiek tytułem (odpłatnym bądź darmowym),

2) korzystać z Usługi wspólnie z podmiotami trzecimi,

3) instalować na platformie BImanago jakichkolwiek innych programów, narzędzi itp. .

5. Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć dane konta Usługi oraz dane uwierzytelniające i nie może ich udostępniać osobom trzecim. Wszelkie szkody wynikające z niedopełnienia powyższego obowiązku obciążają Klienta.

6. Klient zobowiązany jest zapewnić poszanowanie praw autorskich oraz praw własności intelektualnej Usługodawcy, jak również podmiotów trzecich, których oprogramowanie jest udostępniane Klientowi w ramach Usługi. Klient w żadnym razie nie ma prawa do dokonywania modyfikacji aplikacji BImanago (ani innego oprogramowania firm trzecich udostępnianego w ramach Usługi), jej dekompilacji, adaptacji, tłumaczenia kodu lub jakichkolwiek innych zmian aplikacji BImanago. Klient nie ma prawa usuwać ani też modyfikować jakichkolwiek oznaczeń znajdujących się w aplikacji BImanago, w tym znaków towarowych, logotypu lub innych oznaczeń w niej zamieszczonych.

7. Klient zobowiązany jest do zapoznawania się z treścią komunikatów publikowanych przez Usługodawcę i stosowania się do zaleceń Usługodawcy podawanych w tym komunikatach, jak również powstrzymania się od korzystania z aplikacji BImanago w terminach przeznaczonych na prace konserwacyjne lub mające na celu aktualizacje aplikacji BImanago.

8. Administrator, działając w imieniu Klienta, w ramach zarządzania Usługą może wprowadzać w aplikacji BImanago jedynie takie zmiany, jakie przewidziane są w dokumentacji i na jakie zezwala Usługodawca w celu korzystania z Usługi (np. dostosowanie parametrów pracy aplikacji do potrzeb Klienta w ramach dostępnych parametrów itp.).

§ 8 Płatności

1. Za świadczenie Usługi na rzecz Klienta Usługodawcy należna jest miesięczna lub roczna opłata zgodna z Cennikiem dostępnym na stronie internetowej Usługodawcy, uzależniona od rodzaju i wariantu aplikacji BImanago (wybranego modułu) i liczby użytkowników, dla których dana aplikacja BImanago jest udostępniana, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Klienta; podana w Cenniku opłata obejmuje jeden okres rozliczeniowy (wynoszący miesiąc kalendarzowy lub rok). Opłata za korzystanie z usługi pobierana jest z góry, za miesiąc, lub rok – w zależności od wybranego pakietu.

2. Płatność automatyczna (kartą) dokonywana jest za pomocą aplikacji Operatora PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Przelewy24). Operator nie zwraca Użytkownikowi opłaty za niewykorzystaną część miesięcznego abonamentu. Istnieje także możliwość płatności za usługę przelewem online poprzez aplikację Operatora PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Przelewy24) w przypadku, gdy Użytkownik nie decyduje się na automatyczne odnawianie płatności. Operator nie zwraca Użytkownikowi opłaty za niewykorzystaną część miesięcznego abonamentu. Usługodawca może okresowo wprowadzać zmiany opłat za usługi oraz zmiany specyfikacji planów subskrypcyjnych, jednak wszelkie tego typu zmiany cen lub planów subskrypcyjnych obowiązywać będą nie wcześniej niż 30 dni po wysłaniu do Użytkownika zawiadomienia pocztą elektroniczną.

3. Użytkownik ma możliwość anulowania subskrypcji po zalogowaniu się do Panelu klienta w sekcji Moje Subskrypcje, klikając Zarządzaj, a następnie Anuluj Subskrypcje. Z subskrypcji można zrezygnować w dowolnym momencie, przy czym dostęp do usługi będzie zapewniony do końca okresu rozliczeniowego. W przypadku anulowania subskrypcji w trakcie jej trwania opłaty za niewykorzystaną część abonamentu nie są zwracane.

4. Faktury z tytułu świadczenia Usługi, jak również usług dodatkowych zleconych odrębnie przez Klienta, dostarczane będą przez Usługodawcę Klientowi w formie elektronicznej na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji (w postaci unikalnego linku umożliwiającego pobranie i wydruk faktury), na co Klient wyraża zgodę. Klient zobowiązany jest do pobrania i zarchiwizowania faktury we własnym zakresie. Faktury za usługi dodatkowe zlecone odrębnie przez Klienta i wykonane w danym okresie rozliczeniowym, wystawiane będą z dołu, do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, za który należna jest opłata miesięczna.

§ 9 Własność intelektualna, licencja, prawa autorskie

1. Klient akceptując niniejszy Regulamin uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe, logotypy związane z aplikacją BImanago należą do Usługodawcy (lub posiada on odpowiednie licencje) i podlegają prawnej ochronie, a w szczególności przepisom ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zatem wszelkie treści, materiały elektroniczne i produkty elektroniczne oraz usługi świadczone przez Usługodawcę, dostępne poprzez stronę www.bimanago.com oraz www.bimanago.pl, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub osób trzecich.

2. W przypadku zamiaru wykorzystania Usługi w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Usługodawcy.

3. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Usługodawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Usługodawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie na stronach Usługodawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie, bez prawa do sublicencji.

4. Usługodawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy – Aplikacji BImanago. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Usługi jedynie na własne potrzeby (prowadzenia działalności gospodarczej), bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Usługodawcę,

b) wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Usługi i/lub opisu Usługi,

c) zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.

5. Licencja, o której mowa w ust. 4 jest ważna przez czas trwania dostępu do Usługi – Aplikacji BImanago. Okres dostępu do danej Usługi, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danej Usługi, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta.

6. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Usługi, jak i jego części:

a) udostępniania i prezentowanie Usługi osobom trzecim,

b) publikowania Usługi niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach do Usługi,

c) kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek (w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą).

7. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Usługa, w szczególności Usługa aplikacji nie została ujawniona osobom niepowołanym/trzecim.

8. Usługodawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Usług elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Usług udostępnionych przez Usługodawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Usługodawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

9. W przypadku zamiaru wykorzystania Usługi w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Usługodawcy.

10. Usługodawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Usług aplikacji.

§ 10 Reklamacje i zgłoszenia problemów

1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca.

2. Klient zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy reklamację najpóźniej w terminie jednego tygodnia od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczą zastrzeżenia. Niezgłoszenie reklamacji w tym terminie oznacza akceptację przez Klienta prawidłowości wykonania Usługi.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące niedziałania lub nieprawidłowego działania Usługi winny być zgłaszane w godzinach roboczych za pośrednictwem serwisu poprzez formularz kontaktowy. Za dzień wniesienia reklamacji złożonej za pośrednictwem formularza kontaktowego przyjmuje się dzień pojawienia się zgłoszenia na serwerze odbiorczym Usługodawcy.

4. W zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać:

1) nazwę Klienta, nazwę konta Usługi oraz adres do korespondencji,

2) przedmiot reklamacji, w tym konkretny, szczegółowy opis nieprawidłowości w działaniu Usługi,

3) okoliczności uzasadniające reklamację – z zastrzeżeniem, że reklamacja nie może dotyczyć niedziałania lub nienależytego działania Usługi z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Usługodawca (w tym z powodu problemów z dostępem do Internetu po stronie Klienta). Przed zgłoszeniem reklamacji Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi nie wynika z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Usługodawca, w tym w szczególności z problemów z dostępem do Internetu po stronie Klienta.

5. Zgłoszona reklamacja podlega rozpatrzeniu:

1) w przypadku, gdy dotyczy niedziałania lub nienależytego działania Usługi (w tym braku dostępu do aplikacji BImanago, nieprawidłowego działania aplikacji BImanago, itp.) – niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od jej wniesienia;

2) w przypadku nieprawidłowości w rozliczeniach – w terminie 30 dni od jej wniesienia;

3) w tym ww. terminie Usługodawca zobowiązany jest do przywrócenia poprawnego działania Usługi lub przedstawienia Klientowi (pocztą elektroniczną lub na piśmie) swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.

§ 11 Dane osobowe i pliki cookies

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż: Administratorem danych osobowych Klienta jest RnD.Aero Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Warszawska 55, 35-205 Rzeszów
, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000711668, NIP: 5170386047, REGON: 36908193000000, zwana w Regulaminie również Usługodawcą. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: pomoc@bimanago.pl lub pisemnie na adres Administratora.

2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się na stronie Serwisu będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Usługi Aplikacji BImanago i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.

3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

b) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);

d) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

e) przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);

f) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);

g) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);

h) wykorzystywania cookies na stronie i podstronach serwisu— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

h) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.

6. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, kancelarii prawnej, biurom rachunkowym, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace serwisu, itp.

7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft oraz LinkedIn itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

9. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem Serwisu https://bimanago.com, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i polityce cookies, która znajduje się pod adresem: https://bimanago.com.

§ 12 Rozwiązanie umowy, zmiany Regulaminu

1. Każda ze Stron uprawniona jest do rozwiązania Umowy bez podania przyczyn w każdym czasie za wypowiedzeniem na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta, Umowa ulega rozwiązaniu z końcem okresu rozliczeniowego, w którym wypowiedzenie zostało złożone. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę, Umowa ulega rozwiązaniu z końcem okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym wypowiedzenie zostało złożone.

2. Klientowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Usługodawcę warunków świadczenia Usługi przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Oświadczenie o wypowiedzeniu winno zostać złożone na piśmie z podaniem przyczyn uzasadniających wypowiedzenie.

3. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w następujących przypadkach:

1) podanie przez Klienta nieprawdziwych lub nieaktualnych danych w trakcie rejestracji,

2) niepowiadomienie Usługodawcy o zmianie danych rejestrowych Klienta w terminie 30 dni od dokonania zmiany,

3) nieuiszczenie przez Klienta opłat za Usługę w terminie 21 dni od dnia upływu terminu zapłaty ustalonego zgodnie z niniejszym Regulaminem,

4) rażącego naruszenia innych postanowień niniejszego Regulaminu.

Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone na piśmie z podaniem przyczyn wypowiedzenia.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu (w tym Cennika). O zmianie Regulaminu lub Cennika Klient powiadamiany będzie poprzez udostępnienie treści nowego Regulaminu lub Cennika na stronie internetowej Usługi oraz pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy rejestracji.

5. Zmiany Regulaminu lub Cennika obowiązują od dnia udostępnienia treści Regulaminu
(w tym Cennika) po zmianach na stronie internetowej usługi, z zastrzeżeniem, że zmiany Cennika dla Klienta korzystającego z Usługi stosuje się od początku kolejnego (najbliższego) okresu rozliczeniowego następującego po opublikowaniu Cennika po zmianach.

6. W razie gdy Klient nie wyraża zgody na treść Regulaminu (w tym Cennika) po zmianach, Klient może – w terminie 7 dni od dnia opublikowania treści nowego Regulaminu lub Cennika na stronie internetowej Usługi – złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym oświadczenie zostało złożone.

7. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie określonym w ust. 6 oznacza zgodę Klienta na nowe brzmienie Regulaminu (w tym Cennika).

8. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy niezależnie od przyczyny, aplikacja BImanago wraz ze wszystkimi danymi zgromadzonymi w niej w okresie świadczenia Usługi może zostać przez Usługodawcę usunięta w sposób uniemożliwiający jej odtworzenie (nieodwracalny).

§ 13 Zachowanie poufności

1. Przez informacje poufne rozumie się wszelkie informacje przekazywane przez jedną ze Stron drugiej Stronie bez względu na sposób ich przekazania (ustnie, pisemnie, w postaci elektronicznej) za wyjątkiem tych informacji, które w chwili ujawniania lub przekazywania drugiej Stronie zostaną wyraźnie określone jako nie objęte poufnością oraz wszelkie, nieujawnione do wiadomości publicznej informacje gospodarcze, w tym handlowe, techniczne, technologiczne, prawne, organizacyjne, know-how dotyczące jednej ze Stron lub jej współpracowników i kontrahentów, uzyskane przez drugą Stronę w związku lub przy wykonywaniu Usługi.

2. Każda ze Stron zobowiązuje się, że wszelkie przekazane i ujawnione jej przez drugą Stronę informacje poufne zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Usługi oraz że nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody Strony, której dotyczą, wyrażonej w formie pisemnej.

3. Każda ze stron zobowiązuje się do: nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniania informacji poufnych, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne w celu realizacji Usługi, w których to przypadkach wszelkie takie kopie będą własnością Strony, która była źródłem tych informacji.

4. Strony ustalają, iż informacje poufne i zobowiązanie do zachowania w poufności nie obejmują informacji:

1) które są powszechnie znane,

2) które zostały podane do wiadomości publicznej przez stronę, której dotyczą,

3) ujawnionych przez stronę za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony,

4) których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,

5) których ujawnienie jest potrzebne w związku ze zbyciem wierzytelności lub dochodzeniem roszczeń wynikających z Umowy.

5. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych trwa w okresie obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat licząc od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 5 dni roboczych) informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach dotyczących formy prawnej prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a zwłaszcza do podania wszelkich zmian danych objętych wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Rejestru Przedsiębiorców (KRS).

2. Klient nie ma prawa przenosić praw i obowiązków związanych z realizacją Usługi, w całości lub części, na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy pod rygorem nieważności.

3. Strony ustalają, że miejscem dla doręczeń wszelkiej korespondencji pomiędzy nimi są adresy:

1) dla Usługodawcy: RnD.Aero Sp. z o.o., ul. Warszawska 55, 35-205 Rzeszów,

2) dla Klienta: adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.

4. Strony mają obowiązek niezwłocznego informowania się wzajemnie w formie elektronicznej o każdej zmianie siedziby lub adresu dla doręczeń. W wypadku niedopełnienia tego obowiązku aktualnym adresem jest adres ostatnio wskazany. Pisma wysłane pod wskazany adres strony uznają za doręczone skutecznie i powodujące skutki prawne w nich określone.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

6. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji,
a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy.

7. Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu 08 kwietnia 2022 roku.